Disciplines

Neijiaquan

Yangjia Michuan Taijiquan

Yangshi Taijiquan

 

Jianfa

Chinese Swordsmanship

 

Gongfu

Wing Chun

Pak Mei

SPM

 

Qigong

Jin Shan Pai Neigong

Baduanjin

Meihua qigong

Taoist Yoga

 

Yoga

Moms for Moms Practice

 

TCM

Massage (tui na, an mo, accupressure)

Cupping

Moxibustion

Herb

Dit da medicine (truamatology)