Disciplines

Neijiaquan

Yangjia Michuan Taijiquan (Yang Family Closed Door Tai Chi Chuan)

 

Jianfa

Yanjia Jianfa (Yang Family Chinese Swordsmanship)

 

Gongfu

Lam Hung Pak Mei Pai (Lam Hung White Eyebrow Sect)

Ip Man/Pan Nam Wing Chun (Ip Man/Pan Nam Spring Chant)

 

Qigong

Jin Shan Pai Neigong (Gold Mountain Sect of Inner Alchemy)

Baduanjin (Eight Section of Brocade Silk)

Ng Muifa Heigung (Five Petal Plum Blossom Kidney Breathing)

Tao Yin Yoga (Daoist Yoga)

 

Yoga

Moms for Moms Practice

 

TCM

Massage (tui na, an mo, acupressure)

Cupping

Moxibustion

Herbalism